Kép - AIRportal.hu Budapest Ferihegy Airport (BUD/LHBP)

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
Szimulátor álpilóta
feladatokra keres jelentkezőket, megbízási szerződéssel

Jelentkezési feltételek:

 • minimum középfokú iskolai végzettség
 • középfokú vagy annál magasabb szintű angol nyelvismeret
 • angol nyelvű rádió-távbeszélő kifejezések (fónia) ismerete és magabiztos használata
 • szakmai jártasság az aviatika témakörben
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret
 • betöltött 18. életév
 • büntetlen előélet

Az ideális jelölt:

 • tudja vállalni a rugalmas, változó beosztást
 • csapatjátékos
 • képes a figyelmének megosztására

A jelentkezésnél előnyt jelent:

 • érvényes légiforgalmi irányítói, repüléstájékoztatói, illetve repülőgép-vezetői szakszolgálati engedély
 • légiforgalmi irányító szimuláció során (valós vagy virtuális környezetben) végzett álpilóta-tevékenységben szerzett tapasztalat

Elvárt képességek:

 • megosztott figyelem – a hallott információ feldolgozása, számítógépes programban való alkalmazása, a kapott információ visszaismétlése, több monitor egyidejű figyelése, a rendszerüzenetek visszaellenőrzése
 • jó kommunikációs készség
 • alkalmazkodó készség
 • együttműködési készség
 • gyors reakciókészség
 • fokozott terhelhetőség
 • rugalmasság

Jelentkezéskor a következőket kérjük:

 • önéletrajz, mely tartalmazza az elérhetőségeket (aktívan használt e-mail címet, mobiltelefonszámot)
 • motivációs levél
 • amennyiben rendelkezik vele, szakszolgálati engedély másolata, illetve a szakmai tapasztalat egyéb módon történő igazolása
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

A jelentkezők többlépcsős kiválasztási folyamatban vesznek részt. A sikeres kiválasztást követően megbízási szerződéssel kerülnek foglalkoztatásra.

Jelentkezési határidő: 2017.07.20.

Jelentkezést magyar nyelvű, szakmai önéletrajz és motivációs levél csatolásával a következő e-mail címre várjuk: karrier@hungarocontrol.hu

Információ: www.hungarocontrol.hu/kapcsolat

TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL

1. Az álláspályázatra történő jelentkezéssel Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezésével egyidejűleg, elektronikus úton megküldött adatokat a HungaroControl Zrt. (székhely: 1185 Budapest, Igló u. 33-35., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045570) az alábbiak szerint kezelje:

  a) Kezelt adatok: Az álláspályázatra jelentkező személyek által megküldött önéletrajzban és motivációs levélben szereplő személyes adatok (így különösen: születési hely és idő, iskolai végzettség, nyelvismeret, korábbi munkaviszony), e-mail cím;
  b) Adatkezelés célja: a konkrét, megpályázott állásra való alkalmasság előzetes megítélése, az érintett esetleges jövőbeni álláspályázatokban való részvételének biztosítása, a munkaerő-toborzást segítő statisztikák készítése;
  c) Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása;
  d) Adatkezelő: a HungaroControl Zrt. HR és Bér Osztályának munkatársai, valamint az érintett szakterület vezetője (telefonszám: +3612934444 e-mail: karrier@hungarocontrol.hu);
  e) Adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 1 évig;
  f) Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-5628/2012.

2. Tájékoztatjuk arról, hogy a HungaroControl Zrt. a megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag fentiekben felsorolt személyek ismerhetik meg. Az adatokat az Ön előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül – a hatóságok és más szervek részére történő jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – harmadik személy részére a HungaroControl Zrt. nem adja át.

3. Tájékoztatjuk, hogy a megadott adatok tekintetében a HungaroControl Zrt. adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

4. Tájékoztatjuk, hogy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a HungaroControl Zrt.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a HungaroControl Zrt., az adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve akkor, ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéséről a HungaroControl Zrt. 15 napon belül nem ad tájékoztatást, vagy a tiltakozás kapcsán hozott döntésével Ön nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

5. Tájékoztatjuk, hogy Önnek jogában áll a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségen tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti azok módosítását, törlését, zárolását, továbbá visszavonhatja hozzájárulását.

6. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ügyfélszolgálat@naih.hu, +36-1-3911400, http://www.naih.hu/ vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A per – választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

7. A Tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak.

MEGOSZTÁS