A Magyar Közlöny 2012.08.14-én, kedden megjelent 2012. évi 35. számában foglaltak szerint 2013-ban megrendezik a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatót Kecskeméten.

Idézet a Magyar Közlöny 2012.08.14-én, kedden megjelent 2012. évi 35. számából:

A honvédelmi miniszter 58/2012. (VIII. 14.) HM utasítása
a 2013. évi Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésével
és végrehajtásával összefüggõ feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja alapján
a következõ utasítást adom ki:

1. § (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

(2) A 2013. évi Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Bemutató (a továbbiakban: rendezvény) végrehajtásába bevont
honvédelmi szervezetek jelen utasítás szerinti feladataikat a 2013. évi kiképzési és munkaterveik alapján hajtják végre.

A cikk a hirdetés alatt folytatódik.

2. § (1) A rendezvény megszervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok irányítására dr. Borbíró Zoltán kabinetfõnökhelyettest
(a továbbiakban: elnök) jelölöm ki.

(2) Az elnök jelen utasítás hatálybalépését követõ 15 napon belül a logisztikai, tömegtájékoztatási, protokolláris, katonai,
egészségügyi, infrastrukturális, pénzügyi-számviteli, katasztrófavédelmi és jogi szakterületért felelõs honvédelmi
szervezetek képviselõibõl munkacsoportot hoz létre, és kijelöli a munkacsoport titkárát.

(3) Az elnök a (2) bekezdésben meghatározott szakterületeken kívül más, a rendezvény megszervezésében érintett
szakterület képviselõjének a munkacsoportba történõ bevonására is jogosult.

(4) A munkacsoport munkájában való közremûködésért díjazás nem adható.

3. § (1) A munkacsoport az alakuló ülését jelen utasítás hatálybalépését követõ 30. napig megtartja. A további üléseket a
munkacsoport titkára által elkészített és az elnök által jóváhagyott munkaterv szerint, illetve indokolt esetben soron
kívül kell összehívni.

(2) A munkacsoport 2013. október 31-én a mûködését befejezi.

4. § (1) Az elnök jóváhagyja a munkacsoport által készített terveket, felügyeli a munkacsoport munkáját.

(2) A munkacsoport
a) a rendezvény végrehajtásával kapcsolatos munka- és feladattervet, programtervet, kommunikációs tervet, illetve
finanszírozási, forrás- és szükségleti, valamint költségvetési elgondolást készít, és azt jóváhagyásra felterjeszti
– a munkacsoport titkárán keresztül – az elnöknek 2012. október 15-ig,
b) javaslatot tesz – a munkacsoport titkárán keresztül – az elnöknek a rendezvény megszervezésével és
lebonyolításával összefüggõ feladatok végrehajtására létrehozandó szervezõcsoport személyi összetételére és
részletes feladataira 2013. január 15-ig,
c) a rendezvény elõkészítésérõl, illetve lebonyolításáról szóló jelentést, beszámolót készít, és azt – a munkacsoport
titkárán keresztül – megküldi az elnöknek 2013. szeptember 30-ig.

(3) A munkacsoport titkára irányítja és szervezi a munka- és feladatterv kidolgozását, felel a munkacsoport üléseinek
elõkészítéséért, a részfeladatok tervezésének, különösen a forrás- és szükségleti számvetések összehangolásáért,
elkészítteti a rendezvény kockázatbecslési tervét.

5. § (1) Akülföldi államok meghívására – a Honvéd Vezérkar fõnöke javaslatát is figyelembe véve – az elnök vagy a honvédelmi
miniszter jogosult.

(2) Az elnök a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály bevonásával, a katonadiplomácia útján irányítja a meghívott
külföldi államokkal történõ kapcsolattartást.

(3) Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka saját hatáskörben intézkedik a visszaigazolt külföldi szárazföldi
és légi katonai szervezetekkel történõ közvetlen kapcsolattartásra, a rendezvénnyel kapcsolatos feladatok egyeztetésére.

6. § A munkacsoport munkájához szükséges technikai eszközöket az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár biztosítja.

7. § Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

Kövess minket a közösségi médiában, és iratkozz fel napi hírösszefoglalónkra!
Hasznos, érdekes volt amit olvastál? Már egy újság árával támogathatod az AIRportal.hu működését!